โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

การวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์) พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ร่วมกับฝ่ายสำนักบริหาร
จัดการวิพากย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระฯคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมปรีชาญาณ 3
ชั้น 8 อาคารศูนย์สรรพปัญญา

01-01        01-02

01-03        01-04

02-01        02-02

02-03        02-04

02-05        02-06

02-07        02-08

02-09        02-10

03-00        03-01

03-02        03-03

03-04        03-05

03-06        03-07

03-08        04-02

04-03        04-04

04-05        04-06

04-07        04-08

04-09        052

054        055

056        057

058        059

060

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188