โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

คำสั่งคุณธรรม61_Page_1

คำสั่งคุณธรรม61_Page_2

คำสั่งคุณธรรม61_Page_3

คำสั่งคุณธรรม61_Page_4

คำสั่งคุณธรรม61_Page_5

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188