โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาพรต ณ ศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม ค.ศ.2019
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในโอกาสเทศกาลมหาพรต
ณ ศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด
บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ให้โอวาทและกล่าวถึงการให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงเมตตาจิตต่อผู้อื่น
รู้จักอดออม รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน ตามความหมายของเทศกาลมหาพรต

        

        

        

        

       

        

        

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188