โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

รายชื่อครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188