โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

อุดมการณ์ ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์

Jesus_Christ_Image_227

อุดมการณ์
“เพื่อต่องานของพระคริสตเจ้าในด้านสร้างสรรค์ และไถ่กู้” มนุษย์ถือกำเนิดมาจากความรักของพระเจ้า ผู้เป็นองค์ความจริงและความดีสูงสุด พระเยซูคริสตเจ้า มนุษย์ครบครันและสมบูรณ์แบบได้เสด็จมากอบกู้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ที่ตกต่ำไป ชี้นำแนวทางให้มนุษย์สามารถเจริญพัฒนาไปสู่ความครบครัน บริบูรณ์ จนบรรลุสัจธรรม ความจริงและธรรมสูงสุด มนุษย์ทุกคนจึงเป็นพี่น้องกัน มีเสรีภาพ และเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิ และหน้าที่ เพราะทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า พระบิดาองค์เดียวกัน

ปรัชญาโรงเรียน
การศึกษา คือการพัฒนาคนทั้งครบ (Personal Wholistic Development) ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์
ชีวิต คือ การรู้จักความจริง และรักความดี เพื่อบรรลุถึงสันติสุข และความเจริญอันถาวร สัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรมกับพระวรสาร ความรู้กับคุณธรรม เป็นจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคน

คำขวัญ
ระเบียบ ขยัน อดทน

คติพจน์
วิชาเลิศ เทิดคุณธรรม วินัยล้ำ คำชูไทย

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188