โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)

2017-EdPlan60-79_Page_01

2017-EdPlan60-79_Page_02

2017-EdPlan60-79_Page_03

2017-EdPlan60-79_Page_04

2017-EdPlan60-79_Page_05

2017-EdPlan60-79_Page_06

2017-EdPlan60-79_Page_07

2017-EdPlan60-79_Page_08

2017-EdPlan60-79_Page_09

2017-EdPlan60-79_Page_10

2017-EdPlan60-79_Page_11

2017-EdPlan60-79_Page_12

2017-EdPlan60-79_Page_13

2017-EdPlan60-79_Page_14

2017-EdPlan60-79_Page_15

2017-EdPlan60-79_Page_16

2017-EdPlan60-79_Page_17

2017-EdPlan60-79_Page_18

2017-EdPlan60-79_Page_19

2017-EdPlan60-79_Page_20

2017-EdPlan60-79_Page_21

2017-EdPlan60-79_Page_22

2017-EdPlan60-79_Page_23

2017-EdPlan60-79_Page_24

2017-EdPlan60-79_Page_25

2017-EdPlan60-79_Page_26

2017-EdPlan60-79_Page_27

2017-EdPlan60-79_Page_28

2017-EdPlan60-79_Page_29

2017-EdPlan60-79_Page_30

2017-EdPlan60-79_Page_31

2017-EdPlan60-79_Page_32

2017-EdPlan60-79_Page_33

2017-EdPlan60-79_Page_34

2017-EdPlan60-79_Page_35

2017-EdPlan60-79_Page_36

2017-EdPlan60-79_Page_37

2017-EdPlan60-79_Page_38

2017-EdPlan60-79_Page_39

2017-EdPlan60-79_Page_40

2017-EdPlan60-79_Page_41

2017-EdPlan60-79_Page_42

2017-EdPlan60-79_Page_43

2017-EdPlan60-79_Page_44

2017-EdPlan60-79_Page_45

2017-EdPlan60-79_Page_46

 

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188