โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

โครงการสร้างขวัญและกำลังใจ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำเภอศรีราชา

101-2.แบบขออนุมัติโครงการสร้างขวัญและกำลังใจ

101-3.ตารางเวลาและผู้รับผิดชอบดำเนินงาน

101-4.ปฏิทินการประเมินครูดีเด่น

101-5.รายชื่อคณะกรรมการประเมินครูดีเด่น

101-6.สำรวจจำนวนครูดีในดวงใจ

201-1.แบบขอรับการประเมินครูดีเด่น

201-2.ใบสมัครกรรมการประเมินครูดีเด่น

201-3.แบบขอรับการพิจารณาเพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ

301-1.แบบสรุปผลการประเมิน(ผู้บริหาร)

301-2.แบบสรุปคะแนนรวมการประเมิน(ผู้บริหาร)

301-3.แบบประเมินตอนที่1(ผู้บริหาร)

301-4.แบบประเมินตอนที่2(ผู้บริหาร)

301-5.แบบประเมินตอนที่3(ผู้บริหาร)

301-6.การจัดรูปเล่ม(ผู้บริหาร)

302-1.แบบสรุปผลการประเมิน(ครูผู้สอน)

302-2.แบบสรุปคะแนนรวมการประเมิน(ครูผู้สอน)

302-3.แบบประเมินตอนที่1(ครูผู้สอน)

302-4.แบบประเมินตอนที่2(ครูผู้สอน)

302-5.แบบประเมินตอนที่3(ครูผู้สอน)

302-6.การจัดรูปเล่ม(ครูผู้สอน)

303-1.แบบสรุปผลการประเมิน(ครูสนับสนุนการสอน)

303-2.แบบสรุปคะแนนรวมการประเมิน(ครูสนับสนุนการสอน)

303-3.แบบประเมินตอนที่1(ครูสนับสนุนการสอน)

303-4.แบบประเมินตอนที่2(ครูสนับสนุนการสอน)

303-5.แบบประเมินตอนที่3(ครูสนับสนุนการสอน)

303-6.การจัดรูปเล่ม(ครูสนับสนุนการสอน)

 

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188