โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม 2560)

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ๒๕๖๐) (PDF)

          ทำความเข้าใจ หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง 60) (PDF)

          ใบงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราฃ ๒๕๕๑ (ฉบับปรบปรุงเพิ่มเติม ๒๕๖๐) (word)

 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (PDF)

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (word)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื่้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

          Cover /  Preface / Directive / Contents

          Background (p.1-p.41)

          Thai Language (p.42-p.63)

          Mathematics (p.64-p.105)

          Science (p.106-p.150)

          Social Studies, Religion and Culture (p.151-p.186)

          Health and Physical Education (p.187-p.211)

          Arts (p.212-p.237)

          Occupations and Technology (p.238-p.251)

          Foreign Languages (p.252-p.279)

          References

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188