โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาไทย)

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื่้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

          Cover /  Preface / Directive / Contents

          Background (p.1-p.41)

          Thai Language (p.42-p.63)

          Mathematics (p.64-p.105)

          Science (p.106-p.150)

          Social Studies, Religion and Culture (p.151-p.186)

          Health and Physical Education (p.187-p.211)

          Arts (p.212-p.237)

          Occupations and Technology (p.238-p.251)

          Foreign Languages (p.252-p.279)

          References

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188