โทรศัพท์ : 0-3831-1133, 0-3831-2784
โทรสาร : 0-3832-3188

ประวัติโรงเรียน

DS.History-01b

ประวัติโรงเรียนดาราสมุทร
.                         โรงเรียนดาราสมุทรกำเนิดในอาณาบริเวณอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในปัจจุบันย้อนหลังไปเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕ ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลจากกรุงเทพฯ ได้สร้างบ้านพักตากอากาศที่อำเภอศรีราชา ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในช่วงปิดภาคเรียนชื่อว่า“ วิลลาสแตลลา มารีส”คณะภราดาได้มอบหมายให้ครอบครัว คุณยอห์นและคุณอลิซลาร์สันต์ดูแลบ้านหลังนี้ต่อมาท่านทั้งสองได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นคุณประยูรและคุณมณี  สิริสันต์
.                         คุณประยูรและคุณมณี  สิริสันต์มาอยู่ศรีราชาได้ราว ๒ ปี  ก็รู้จักมักคุ้นกับชาวศรีราชามากขึ้นคุณมณีซึ่งเคยเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ มีความคิดจะสอนหนังสือบุตรหลานของชาวบ้านเพื่อเป็นวิทยาทาน
.                         ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๗ คุณมณีเห็นว่าชาวบ้านให้ความสนใจมากจำนวนเด็กที่ฝากมาเรียนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงเรียนอธิการไมเกิ้ลทราบ   เพื่อขอใช้สถานที่สอนเด็กที่ชาวบ้านนำมาฝากเรียน
.                         พ.ศ. ๒๔๗๙ คุณประยูรเห็นว่าการสอนหนังสือมีประโยชน์ต่อลูกหลานชาวศรีราชาประกอบกับจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นจึงยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบและได้รับอนุญาตเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐พฤศจิกายนพ.ศ. ๒๔๗๙  ตั้งชื่อตามบ้านพักว่า “โรงเรียนสแตลลามารีส”  อันเป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรกในอำเภอศรีราชา
.                         พ.ศ. ๒๔๘๐ โรงเรียนดาราสมุทร มีนักเรียน ๔๖ คน เก็บค่าเล่าเรียนคนละ ๒๕ บาท/เดือน ครูได้รับเงินเดือนคนละ  ๑๕  บาท   สามเณรที่เข้าฝึกหัดเป็นบาทหลวง   ย้ายสถานที่อบรมมาจาก บางนกแขวก จังหวัดราชบุรี มาตั้งสถานที่อบรมที่ศรีราชา คือ “สามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา” จึงมีครูสามเณรช่วยงานสอนและการบริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาที่เข้มข้นตามมา
.                         พ.ศ. ๒๔๘๔  ปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ คุณประยูร  สิริสันต์  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนสแตลลามารีส เป็นภาษาไทย คือ “โรงเรียนดาราสมุทร” และได้รับอนุญาตเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๘๔  และคณะภราดาเซนต์คาเบรียล ได้นำนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพฯ บางส่วนมาทำการสอนอยู่ที่บ้านพักหลังนี้ คุณประยูรจึงได้ติดต่อบาทหลวงที่สามเณรพระหฤทัยศรีราชา ขอย้ายนักเรียนไปเรียนที่อาคารไม้หลังสามเณรพระหฤทัยศรีราชา
.                         พ.ศ. ๒๔๘๖ นายสุนันต์  โรจนรัต เป็นครูใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ โดยได้ย้ายโรงเรียนจากบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ (ปัจจุบัน) มาอยู่บริเวณสามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา (ปัจจุบัน) และได้สร้างอาคารทรงปั้นหยามุงด้วยจาก ใช้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ ต้องฟื้นฟูจากสภาพต่าง ๆ การพัฒนาค่อยเป็นค่อยไป เพราะความยากจนของประชาชน
.                         พ.ศ. ๒๔๘๗  คุณประยูรได้โอนกิจการโรงเรียนดาราสมุทรให้แก่มิสซังจันทบุรี  โดยมีพระคุณเจ้าสงวน สุวรรณศรีซึ่งขณะนั้นเป็นอธิการบ้านเณรพระหฤทัยศรีราชา  เป็นผู้รับมอบโรงเรียนเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา
.                         พ.ศ. ๒๔๘๙ ครบวาระปีที่ ๑๐  นายบัณฑิต  ปรีชาวุฒิ ซึ่งต่อมา คือ บาทหลวงบัณฑิต  ปรีชาวุฒิ มารับหน้าที่บริหารโรงเรียน เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่ ก่อนหน้านี้ครูที่ปฏิบัติการสอนจะเป็นผู้ฝึกหัดเป็นสามเณร แต่เนื่องจากสามเณรต้องไปศึกษาต่อที่ปีนัง และกรุงโรม ประเทศอิตาลี จึงได้มีครูซึ่งเป็นฆราวาสบางคนสอนโดยไม่รับเงินเดือน และในปีนี้มีการสร้างวัดพระหฤทัยศรีราชา เป็นอาคารไม้  ๒ ชั้น ชั้นบนเป็นวัด และชั้นล่างเป็นห้องเรียน
.                         พ.ศ. ๒๔๙๔  นายฮั่วเซี้ยง  กิจบุญชู ปัจจุบันคือพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัยกิจบุญชูผู้บริหารในขณะนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังแรกเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยา ๒ ชั้น  ๕ ห้องเรียน
.                         พ.ศ. ๒๔๙๖  มีนายเลียม กอบโกย เป็นครูใหญ่ ต่อมาบาทหลวงอาทร พัฒนภิรมณ์ มารับหน้าที่ต่อ การเรียนการสอนพัฒนาเข้มข้นขึ้น ได้บุคลากรครูที่เป็นสามเณรใหญ่ซึ่งเรียนจบชั้นสูงสุดจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มาสอน มีนักเรียนมากกว่า ๓๐๐ คน ห้องเรียนไม่เพียงพอ มีการเปิดหอพักรับนักเรียนประจำ ซึ่งอยู่ในการบริหารของวัดคาทอลิกพระหฤทัยศรีราชา มีนักเรียนประจำ ๕๐ คน ซึ่งเป็นนักเรียนจากกรุงเทพฯ เป็นส่วนใหญ่
.                         พ.ศ. ๒๕๐๐ บาทหลวงสวัสดิ์  กฤษเจริญ เป็นเจ้าของและผู้จัดการ สร้าง “อาคารดาราสมุทร” เป็นการต่อเติมอาคารเรียนจากอาคารหลังแรก และสร้างอาคารไม้ ๒ ชั้น เป็นห้องเรียนชั่วคราวของนักเรียนชั้น ป.๓-ป.๔ เริ่มขยายชั้นเรียนถึงมัธยม
.                         พ.ศ. ๒๕๐๒  บาทหลวงศวง  ศุระศรางค์ เป็นผู้จัดการ และเริ่มตั้งวงโยธวาทิตครั้งแรกในเดือนธันวาคม และในปีนี้ก็ได้ริเริ่มให้มีการแข่งขันกีฬาสีประจำปีขึ้น
.                         พ.ศ. ๒๕๐๗ บาทหลวงแหวน  ศิริโรจน์ ผู้บริหารในขณะนั้น ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเซนต์จอห์นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓ ชั้นขนาด ๑๕ ห้องเรียนและได้สร้างอาคารเซนต์ปอลเป็นหอประชุมอเนกประสงค์
.                         พ.ศ. ๒๕๐๙ มีการสร้างรั้วใหม่แทนรั้วลวดหนาม และนายถาวร วรศิลป์ ได้แต่งเพลงสดุดีโรงเรียนดาราสมุทร ซึ่งใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
.                         พ.ศ. ๒๕๑๐ มีการสร้างหอประชุมเอนกประสงค์หลังใหญ่ ซึ่งใช้เป็นโรงอาหารหลักในปัจจุบัน และในปีนี้เอง ได้มีการแต่งตั้งนายเกรียงไกร  เรือนงาม มาเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายปกครอง
.                         พ.ศ. ๒๕๑๓  หน่วยงานสามเณราลัยได้สร้างอาคารเพื่อเพิ่มเกียรติมงคลแด่พระเจ้าใช้เป็นสถานอบรมสามเณรปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับนักเรียนหอพักชาย
.                         พ.ศ. ๒๕๑๔  บาทหลวงเพิ่มศักดิ์  เสรีรักษ์ เป็นผู้จัดการ ได้สร้างอาคารซึ่งเป็นอาคารหลังหลักของสามเณราลัยพระหฤทัยศรีราชา ในปัจจุบัน และมีพิธีอภิเษกพระสังฆราชลอเรนซ์เทียนชัย สมานจิต เป็นประมุขของสังฆมณฑลจันทบุรี
.                         พ.ศ. ๒๕๑๗ บาทหลวงประยูร  นามวงศ์ เป็นผู้จัดการ มีการสร้างอาคารคอนกรีต ๓ ชั้น (ซึ่งได้รื้อถอนเปลี่ยนแปลงเป็นอาคาร ๗๒ ปี เซนต์ลอเรนซ์ในปัจจุบัน) เป็นอาคารเรียนของนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และเป็นสถานที่บริหารงานโรงเรียน รวมทั้งในปีนี้เริ่มมีการดำเนินงานเพื่อการรับรองวิทยฐานะของโรงเรียน
.                         พ.ศ. ๒๕๑๘  โรงเรียนได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและมีการเปิดแผนกอนุบาลขึ้นในปีนี้
.                         พ.ศ. ๒๕๑๙ บาทหลวงวีระ  ผังรักษ์ เป็นผู้จัดการ ได้พัฒนาโรงเรียนมากมาย โดยเริ่มมีวารสารประจำโรงเรียนชื่อว่า “ร่มขวัญ”  เป็นฉบับปฐมฤกษ์ และมีการสร้างห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
.                         พ.ศ. ๒๕๒๐ เริ่มสร้างอาคารพระแม่มารีเป็นอาคารเรียนระดับอนุบาล (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว) และมีการเปิดใช้สะพานลอย ในวันที่ ๕ ธันวาคม โดยนายบุญช่วย  ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด
.                         พ.ศ. ๒๕๒๑  เริ่มก่อสร้างอาคาร ๔๐ ปี  (อาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์)
.                         พ.ศ. ๒๕๒๒  จัดพิธีเปิดอาคาร ๔๐ ปี (อาคารเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์) และได้ริเริ่มสวัสดิการครูสอนนาน ๑๕ ปี และ ๒๕ ปี พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งผู้ช่วยครูใหญ่อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก คือ นายทรงยศ  มิ่งมณี
.                         พ.ศ. ๒๕๒๔  มีการขยายการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และเริ่มการเรียนแบบเกรด มีหนังสือแนะแนวของโรงเรียน และมีการรวมกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี (รสจ.)
.                         พ.ศ. ๒๕๒๖ บาทหลวงสมศักดิ์  พรประสิทธิ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ พัฒนาการเรียนการสอน เน้นความรู้ คู่คุณธรรม เริ่มการจัดสวัสดิการอาหารกลางวันแก่คณะครู  และในปีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอล ที่ ๒ พระประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ได้ทรงพระกรุณาประกาศสถาปนาพระสังฆราชไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู ศิษย์เก่า อดีตเจ้าของ ผู้จัดการ และครูใหญ่ โรงเรียนดาราสมุทร ให้ดำรงสมณศักดิ์เป็น “พระคาร์ดินัลแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ”
.                         พ.ศ. ๒๕๒๙ บาทหลวงบรรจง พานุพันธ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และครบวาระ ๕๐ ปีโรงเรียนดาราสมุทร จึงได้มีการสร้างอาคาร ๕๐ ปีใช้สำหรับเป็นหอพักนักเรียนชาย
.                         พ.ศ. ๒๕๓๐ เริ่มมีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนเป็นแห่งแรกในภาคตะวันออกเริ่มจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมีพัฒนาการเรียนการสอนในด้านกิจกรรมต่างๆมากมาย
.                         พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนมีอายุครบ ๖๐ ปี บาทหลวงพงษ์นิรันดร์ นัมคณิสรณ์ผู้อำนวยการ ในขณะนั้นได้รื้ออาคารหลังแรกอาคารดาราสมุทรอาคารหอพักและอาคารพระแม่มารีแล้วสร้างเป็นอาคารเรียนรูปทรงเรือสูง๔ ชั้น  โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานนามว่า“อาคารสิริดารา”และทรงเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดอาคารในวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
.                         พ.ศ. ๒๕๔๑ บาทหลวงวิศิษฎ์  วิเศษเธียรกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้นำโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และวงโยธวาทิต ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
.                         พ.ศ. ๒๕๔๓  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารสโมสร(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นอาคารบูรณาการ) และสระว่ายน้ำ“ยูบีลี”
.                         พ.ศ. ๒๕๔๕  บาทหลวงยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  และบาทหลวงเสกสรร สุวิชากร  ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชื่อว่า “ศาลารวมใจต้านภัยยาเสพติด”  ขึ้นในบริเวณลานมัน (ลานโพธิ์) เดิม  มีการปรับปรุงสนามฟุตบอลทั้ง ๓ สนามดำเนินการปรับปรุงอาคารต่างๆให้สามารถรองรับกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ  ห้องสมุดสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่ายในสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง พัฒนาโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดทำสวนหมอกสวนคณิตศาสตร์
.                         พ.ศ. ๒๕๔๘ บาทหลวงประสาน  พงศ์ศิริพัฒน์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงเอนก ธรรมนิต  ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ๗ ชั้นขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และได้ทำการเปิดอาคาร ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้ชื่ออาคารว่า“อาคาร ๗๒ เซนต์ลอเรนซ์”   รวมทั้งมีการปรับปรุงในด้านการจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน โดยการเน้นภาษาอังกฤษ และการพัฒนาผู้เรียนในเรื่องระเบียบวินัย พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา ด้านอาคารสถานที่ โดยมีการสร้างบาทวิถีมีหลังคากันแดดกันฝน เปลี่ยนรั้วโรงเรียนทั้งหมด และมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการซื้อของภายในโรงเรียน โดยใช้ระบบการรูดบัตรซึ่งอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน
.                         พ.ศ. ๒๕๕๓ บาทหลวงวัชรินทร์  สมานจิต  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวง ดร.ลือชัย   จันทร์โป๊  ผู้อำนวยการ  ได้ดำเนินการ ด้านอาคารสถานที่ โดยมีการปรับภูมิทัศน์ให้ดูร่มรื่นสวยงาม ปรับปรุงอาคารสิริดารา สระว่ายน้ำให้ได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนประถมทุกคนว่ายน้ำเป็น  มีการวางแผนงานในด้านวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการอบรมตรงตามวิชาที่สอน   เตรียมความพร้อมบุคลากรครู และนักเรียน ในเรื่องการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในรอบสาม  และเห็นความสำคัญในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียนโดยให้การอบรมในเรื่องของคุณธรรมให้กับผู้เรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม เพื่อส่งผลในเรื่องของ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์ ตามนโยบาย ของผู้บริหาร  “คุณธรรมนำความรู้” โดยยึดมั่นในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อยกระดับจากการจัดการศึกษา (Education) ให้เป็นการศึกษาอบรม (Formation) ด้วยการพัฒนาคนจากภายใน และหลอมรวมมิติคุณค่าทางศาสนาเข้าไปในกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นคนบริบูรณ์ในทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมกับบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต ประสานให้เป็นพลังชีวิตที่ดีงามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์สรรพปัญญา (Darasamutr  Global  Learning  Center)   เพื่อเป็นอาคารสำนักงาน และห้องเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
.                         พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงปัจจุบัน บาทหลวงยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการ  บาทหลวงนันทพล  สุขสำราญ  รองผู้อำนวยการ  ได้ดำเนินการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ  มีการผลิตบทเรียน e – Learning  ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน iPad  โดยครูผู้สอนมีการออกแบบบทเรียนของระดับปฐมวัยให้ทันสมัยมากขึ้น  รวมถึงด้านโภชนาการสำหรับเด็กที่มีการพัฒนาจากการให้ทานผัก  ผลไม้ในทุกวันเพื่อให้เด็กได้รับวิตามินในการพัฒนาสมองเพราะเด็กควรได้รับสารอาหารที่ครบ ๕ หมู่
ปัจจุบัน โรงเรียนดาราสมุทร บริหารงานโดย บาทหลวงยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  บาทหลวงอนุสรณ์  พงษ์สวัสดิ์  ผู้อำนวยการ  บาทหลวงนันทพล  สุขสำราญ  รองผู้อำนวย  ภายใต้นโยบาย “รัก  เมตตา  รับใช้  ซื่อสัตย์  พอเพียง” โดยยึดมั่นในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพื่อยกระดับจากการจัดการศึกษา (Education) ให้เป็นการศึกษาอบรม (Formation) ด้วยการพัฒนาคนจากภายใน และหลอมรวมมิติคุณค่าทางศาสนาเข้าไปในกระบวนการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นคนบริบูรณ์ในทุกด้านอย่างสมดุล ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมกับบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิต ประสานให้เป็นพลังชีวิตที่ดีงามในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
.                         โรงเรียนดาราสมุทรจึงกำหนดนโยบายหลักในกระบวนการให้การศึกษาอบรม (Formation) โดยให้ความสำคัญและเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีที่ดำรงอยู่ในชีวิตของผู้เรียน  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันภายในต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในทุกมิติของชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของความเป็นบุคคลที่มีความบริบูรณ์ของผู้เรียนทั้ง ๖ ด้าน(๖Q) ได้แก่  ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)  ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) ความฉลาดทางจริยธรรมและศีลธรรม (Moral Quotient : MQ) ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity Quotient : AQ) ความฉลาดทางด้านพลังจิต (Spiritual Quotient : SQ) และความสามารถในการตระหนักถึงคุณค่าร่วม (Values Intelligence Quotient : VQ) เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร คือ  “รัก  เมตตา  รับใช้  พอเพียง”      ให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยการทำข้อตกลงกับสถาบันทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ และปรับกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษาสู่กระบวนการให้การศึกษาอบรมอย่างเข้มข้นมากขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศ
.                         พ.ศ. ๒๕๖๐ โอกาสเฉลิมฉลองโรงเรียนครบ ๘๐ ปี โรงเรียนมีการก่อสร้างสนามหญ้าเทียมเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักเรียน  และในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีพิธีเปิดและเสกอาคารศูนย์สรรพปัญญา (Global   Learning  Center)  อย่างเป็นทางการ  ในด้านสิ่งแวดล้อม  มีนโยบายด้านความสะอาด  โดยจัดทำโครงการดาราตาวิเศษ  เพื่อปลูกจิตสำนึกในการรักความสะอาด  และแยกขยะ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสังฆมณฑลและนโยบายของชาติ  ด้านการศึกษามีการขยายเครือข่ายทางการศึกษา  โดยมีการทำข้อตกลงทางการศึกษา(MOU)  กับ Rangsit  University,  Guangxi  University  และ Guangchanglu  Primary  School  ทำให้นักเรียนมีโอกาสทางการศึกษา  และพัฒนาทักษะทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 11ถนนสุขุมวิท ศรีราชา ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3831-1133,0-3831-2784 โทรสาร 0-3832-3188